Ubytovací řád Hotel Královský Dvůr

Provozovatel

 • Emhago, s.r.o., zastoupen jednatel Martin Hataš
 • se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle 140 00
 • IČO: 03173151
 • DIČ: CZ03173151
 • zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka C 228437, 4. července 2014
 • hotel@kralovskydvur.cz
 • +420 493624527

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1 Ubytování hostů v penzionu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě provozovatel Hotelu Královský Dvůr, Emhago s.r.o., Martin Hataš, (dále jen "ubytovatel") poskytuje ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel (dále také jen "ubytovaný" nebo "host") se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ubytováním spojené ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo v tomto ubytovacím řádu (dále také jen "smlouva").

1.2 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené smlouvou o ubytování jsou uvedena v tomto ubytovacím řádu a ceníku služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád anebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.3 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu anebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (dále jen "pochybení"), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

1.4 Nabídka ubytování zveřejněná na webových stránkách ubytovatele není závazná a má pouze informativní charakter. K uzavření smlouvy o ubytování dochází postupem dle čl. 2 tohoto ubytovacího řádu.

2. Uzavření smlouvy o ubytování

2.1 Ubytovaný je oprávněn provést poptávku ubytovaní telefonicky nebo písemně. V případě telefonické poptávky, je ubytovatel oprávněn požadovat od ubytovaný dodatečné písemné potvrzení poptávky. Písemnou poptávkou, resp. potvrzením telefonické rezervace, dle předchozí věty se rozumí poptávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách penzionu, emailem nebo poštou zasílanou na adresu hotelu.

2.2 Jakmile ubytovatel obdrží od hosta poptávku ubytování, má ubytovatel právo se rozhodnout na základě vlastního uvážení a volných ubytovacích kapacit, zda poptávku přijme a potvrdí. Pakliže se ubytovatel rozhodne objednávku přijmout, vystaví objednatel ubytovanému potvrzení o přijetí poptávky, ve kterém bude nejméně uvedeno:

 • Identifikace ubytovaného
 • Termín ubytování
 • Celková cena ubytování
 • Výše zálohy na ubytování, která zpravidla činí 50 % ceny za ubytování

2.3 Potvrzení o přijetí objednávky odešle ubytovatel ubytovanému elektronickou adresu uvedenou hostem v poptávce. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě uvedené v potvrzení o přijetí poptávky.

2.4 K uzavření smlouvy o ubytování dochází okamžikem doručení potvrzení o přijetí poptávky ubytovanému. Rozvazovací podmínkou účinnosti smlouvy o ubytování je neuhrazení zálohy v termínu uvedeném v potvrzení o přijetí poptávky.

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy a storno poplatek

3.1 Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostu storno poplatek, jehož výše bude stanovena takto:

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)

Sazba storno poplatku (v %)

7-3 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 50% z ceny ubytování

2-0 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování 100% z ceny ubytování

3.2 V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na ubytování ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem, telefonicky nebo písemně upozorní.

4. Příjezd do hotelu

4.1 Host ohlásí svůj příjezd do hotelu pověřenému pracovníkovi, kterému je ubytovaný povinen předložit potvrzení o zaplacení ubytování - voucher.

4.2 Host je povinen předložit svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na kopii dokladu o ubytování.

4.3 Není-li sjednáno jinak, ubytování přijíždějících hostů probíhá v době od 14 do 20 hodin.

4.4 Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostu složení peněžité jistoty až ve výši 1.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, resp. výši ponížené za podmínek uvedených v tomto ubytovacím řádu.

4.5 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

4.6 Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele.

5. Pravidla ubytování

5.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s tím spojené.

5.2 Při nástupu do hotelu obdrží host klíč od pokoje i od vstupu do hotelu (dále společně jen "klíče"). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případnou ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty je host povinen v plné výši uhradit.

5.3 Snídaně jsou podávány od 7:00 do 9:00.

5.4 Host je mimo jiné povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • host nesmí mít znečištěný oděv a obuv tak, aby poškozoval zařízení penzionu
 • host nesmí být pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek jako drog apod.
 • mít platný doklad totožnosti
 • udávat jen platné telefonní číslo
 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách penzionu
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y)
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem, tzn. dodržovat noční klid v případě porušení tohoto ustanovení je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli pokutu ve výši 1.000,- Kč
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna a dveře.

5.5 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu
 • umístit či vnášet do prostor penzionu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu

5.6 Host dále v prostorách určených k ubytování a hotelu nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření, v případě porušení tohoto ustanovení je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli pokutu ve výši 1.000,- Kč
 • používat otevřený oheň

6. Odpovědnost ubyvatele za věci hosta

6.1 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2 Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3 Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 1 dne po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

6.4 Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

7. Bezpečnost a odpovědnost hosta za škodu

7.1 Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

7.2 Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena primárně ze složené kauce. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

8. Odjezd z hotelu

8.1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hodin.

8.2. Host předá klíče pracovníkovi ubytovatele, pokud není domluveno jinak.

9. Zpracování osobních údaju a ochrana spotřebitele

Ubytovatel tímto sděluje, že pro účely plnění smlouvy o ubytování a plnění povinností stanovených mu právními předpisy zpracovává osobní údaje hostů. Ubytovatel plní svou informační povinnost ve vztahu k ochraně a zpracování osobních údajů hostů prostřednictvím zvláštního dokumentu", který je dostupný webových stránkách ubytovatele/hotelu.

Je-li ubytovaný spotřebitel a smlouva o ubytování je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, poskytuje ubytovatel tímto před uzavřením smlouvy o ubytování další následující informace:

 • Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele jsou uvedeny v úvodu tohoto ubytovacího řádu
 • ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o ubytování určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.
 • Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

10. Platnost a účinnost

10. 1 Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.1.2019.

10.2 V případě uzavření smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným se Ubytovací řád se stává nedílnou součástí smlouvy o ubytování. To znamená, že ke smlouvě o ubytování se napojují práva a povinnosti smluvních stran uvedená v tomto Ubytovacím řádu, stávají se součástí smlouvy a jsou stejně důležité, jako sama smlouva.

10.3 Ubytovací řád je dostupný na webových stránkách ubytovatele:

www.kralovskydvur.cz

Hotel Královský Dvůr

Emhago s.r.o., Martin Hataš provozovatel